Kwaliteit van de oncologische zorg

Als eerste wetenschappelijke verenigingen in Nederland hebben de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)  gezamenlijk een normendocument opgesteld. Inmiddels is de 4e versie van dit document gepubliceerd en de chirurg en instelling dient zich te houden aan de eisen zoals opgesteld in dit document.
De kwaliteitseisen voor de chirurgische oncologie zijn ook opgenomen in het multidisciplinaire SONCOS normeringsdocument. Een voorstel voor een nieuwe kwaliteitsnorm wordt eerst opiniërend in de ALV van de NVCO besproken, waarna een commentaarronde NVvH breed volgt. Vervolgens kan de norm, nadat deze via de voorzitter sub is besproken in AB van de NVVH, na goedkeuring op de ALV van de NVVH, aangepast worden in het Heelkunde en SONCOS document. Meer informatie klik hier.

 

Kwaliteitsnormen zijn minimale randvoorwaarden voor goede chirurgisch oncologische zorg, maar onlosmakelijk verbonden met de kwaliteitsregistraties (clinical audits) die onze vereniging heeft geïnitieerd (www.clinicalaudit.nl). Deze kwaliteitsregistraties meten uitkomsten van zorg en worden gebruikt om de zorg continu te verbeteren. Deelname aan de kwaliteitsregistraties is dan ook één van de minimale kwaliteitsnorm waar chirurgisch oncologen aan moeten voldoen om bepaalde ingrepen te kunnen uitvoeren.

Kwaliteit van de oncologische zorg

Als eerste wetenschappelijke verenigingen in Nederland hebben de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)  gezamenlijk een normendocument opgesteld. Inmiddels is de 4e versie van dit document gepubliceerd en de chirurg en instelling dient zich te houden aan de eisen zoals opgesteld in dit document.
De kwaliteitseisen voor de chirurgische oncologie zijn ook opgenomen in het multidisciplinaire SONCOS normeringsdocument. Een voorstel voor een nieuwe kwaliteitsnorm wordt eerst opiniërend in de ALV van de NVCO besproken, waarna een commentaarronde NVvH breed volgt. Vervolgens kan de norm, nadat deze via de voorzitter sub is besproken in AB van de NVVH, na goedkeuring op de ALV van de NVVH, aangepast worden in het Heelkunde en SONCOS document. Meer informatie klik hier.

 

Kwaliteitsnormen zijn minimale randvoorwaarden voor goede chirurgisch oncologische zorg, maar onlosmakelijk verbonden met de kwaliteitsregistraties (clinical audits) die onze vereniging heeft geïnitieerd (www.clinicalaudit.nl). Deze kwaliteitsregistraties meten uitkomsten van zorg en worden gebruikt om de zorg continu te verbeteren. Deelname aan de kwaliteitsregistraties is dan ook één van de minimale kwaliteitsnorm waar chirurgisch oncologen aan moeten voldoen om bepaalde ingrepen te kunnen uitvoeren.

Richtlijnen

Evidence-based richtlijnen zijn de basis van het medisch handelen en daarom ook de rode draad in het kwaliteitsbeleid van de NVCO. Aangezien diagnostiek en behandeling in de Oncologie vrijwel altijd multidisciplinair zijn, neemt de NVCO deel in de tumorspecifieke richtlijnwerkgroepen van het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de NVCO worden chirurgische experts gemandateerd om deel te nemen aan deze richtlijnwerkgroepen. Een conceptrichtlijn wordt via de richtlijncommissie van de NVvH aan het bestuur van de NVCO voorgelegd. Via deze website vragen wij onze leden regelmatig om hun mening over een conceptrichtlijn, alvorens over te gaan tot bestuurlijke accordering.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut en Oncoline van IKNL.

De NVCO streeft naar vernieuwing in de procedures rondom evidence-based richtlijnen. Zowel de ontwikkeling (‘levende richtlijn‘) als de wijze waarop kennis wordt overgedragen moet worden geïnnoveerd. Bovendien vindt in de kwaliteitsregistraties (‘clinical audits’) een continue evaluatie van de richtlijnen plaats, met speciale aandacht voor specifieke patiëntengroepen, zoals ouderen, waarbij verbeterthema’s worden geïdentificeerd.

Richtlijnen

Evidence-based richtlijnen zijn de basis van het medisch handelen en daarom ook de rode draad in het kwaliteitsbeleid van de NVCO. Aangezien diagnostiek en behandeling in de Oncologie vrijwel altijd multidisciplinair zijn, neemt de NVCO deel in de tumorspecifieke richtlijnwerkgroepen van het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de NVCO worden chirurgische experts gemandateerd om deel te nemen aan deze richtlijnwerkgroepen. Een conceptrichtlijn wordt via de richtlijncommissie van de NVvH aan het bestuur van de NVCO voorgelegd. Via deze website vragen wij onze leden regelmatig om hun mening over een conceptrichtlijn, alvorens over te gaan tot bestuurlijke accordering.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut en Oncoline van IKNL.

De NVCO streeft naar vernieuwing in de procedures rondom evidence-based richtlijnen. Zowel de ontwikkeling (‘levende richtlijn‘) als de wijze waarop kennis wordt overgedragen moet worden geïnnoveerd. Bovendien vindt in de kwaliteitsregistraties (‘clinical audits’) een continue evaluatie van de richtlijnen plaats, met speciale aandacht voor specifieke patiëntengroepen, zoals ouderen, waarbij verbeterthema’s worden geïdentificeerd.

Kwaliteitsnormen

In 2010 is het ‘ Kwaliteit van Kankerzorg’  rapport van de signaleringscommissie van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) verschenen, waarin aanzienlijke variatie in de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland werd aangetoond. De belangrijkste aanbevelingen in dit rapport waren:

 

-Het formuleren van minimale kwaliteitsnormen, voor wat betreft de benodigde infrastructuur, het aantal procedures per jaar (volume) en de benodigde specialisatie- en organisatiegraad waar instituten aan zouden moeten voldoen, om kankerbehandelingen uit te mogen voeren.

 

-Het registreren van de uitkomsten van zorg op zodanige wijze dat behandelaars inzicht krijgen in hun eigen resultaten in relatie tot die van anderen met een vergelijkbare patiëntengroep (benchmarking).

Kwaliteitsnormen

In 2010 is het ‘ Kwaliteit van Kankerzorg’  rapport van de signaleringscommissie van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) verschenen, waarin aanzienlijke variatie in de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland werd aangetoond. De belangrijkste aanbevelingen in dit rapport waren:

 

-Het formuleren van minimale kwaliteitsnormen, voor wat betreft de benodigde infrastructuur, het aantal procedures per jaar (volume) en de benodigde specialisatie- en organisatiegraad waar instituten aan zouden moeten voldoen, om kankerbehandelingen uit te mogen voeren.

 

-Het registreren van de uitkomsten van zorg op zodanige wijze dat behandelaars inzicht krijgen in hun eigen resultaten in relatie tot die van anderen met een vergelijkbare patiëntengroep (benchmarking).