PRIVACYSTATEMENT NVVH EN SUBVERENIGINGEN

 

Doel verwerking persoonsgegevens

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap of uw verzoek.

 

Uitwisseling van gegevens

De NVvH voert een gezamenlijke ledenadministratie met haar sub verenigingen zoals onderstaand vermeld en deelt uw gegevens indien u op basis van uw specialisatie lid bent of wordt:

 

  • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
  • Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)
  • Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC)
  • Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL)
  • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
  • Vereniging voor Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH)

 

De NVvH is lid van de Federatie Medisch Specialisten (“de Federatie”) en als gewoon lid van de NVvH bent u middels dit lidmaatschap automatisch aangeslotene van de Federatie. Dit is niet van toepassing op de overige lidsoorten van de NVvH (rustende leden, buitengewone leden, aspirant-leden, ereleden, leden van verdienste en toehoorders of donateurs).

Wij verstrekken voor zover u gewoon lid bent, een aantal van door ons verzamelde persoonsgegevens aan de Federatie. Voor de wijze waarop de Federatie omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar het privacystatement en het Reglement Verwerking Persoonsgegevens van de Federatie.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De NVvH zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De NVvH bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval gedurende uw lidmaatschap van de NVvH. Uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NVvH bij wet verplicht is om dit te doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens door NVvH nog slechts bewaard voor historische, statische en archiefdoeleinden.

 

Uw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten.

 

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens de NVvH van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De NVvH behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand.

 

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

 

Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, aan de NVvH vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

 

Recht op dataportabiliteit
U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit(overdraagbaarheid van gegevens) als de NVvH uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die de NVvH digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

 

Recht op beperking van de verwerking
U kunt de NVvH vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

 

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de NVvH. Dit is het recht van bezwaar.

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken van bezwaar sturen aan:

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Verzoek privacyrechten
Postbus 20061
3502 LB Utrecht